!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Reparationer/ombyggnad

Regler och tips om renoveringar av bostadsrätt

Det finns mycket att tänka på i samband med reparationer och ombyggnad av din bostadsrätt. Ta dig tid att läsa vad som gäller - innan du sätter igång med dina projekt!

 

Renovering av ytskikt som målning, tapetsering eller omläggning av golv kräver inte styrelsens tillstånd. Allt arbete ska utföras fackmannamässigt, enligt gällande branschregler och vid behov av behörig personal.

 

Ombyggnad av lägenhet som omfattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av planlösning, infästningar i fasaden, ändring av ledningar för vatten, avlopp, ventilation eller värme får endast ske efter tillstånd. Anmälan skall göras på blanketten ”Anmälan om renovering”.

Blanketten skall mailas, postas eller lämnas till föreningens förvaltare, Einar Mattsson AB.

 

Respektera tiderna! Undvik att störa grannarna! Bygg- och hantverksarbete, inklusive hobbyverksamhet som att hamra, spika eller borra, är tillåtet vardagar kl. 8.00-19.00 samt lördagar och söndagar kl. 11.00-17.00. Allmänna helgaftnar och helgdagar är dessa arbeten inte tillåtna. Vi vädjar till våra medlemmar att låta söndagar vara fria från bygg- och hantverksarbete.

 

Myndighetstillstånd och besiktning

Bostadsrättsinnehavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls.

Styrelsen har rätt att besiktiga utfört arbete.

 

Vid renovering gäller följande:

Inför alla arbeten som kan störa grannarna ska information sättas upp i porten med planerad tid för renoveringen samt kontaktuppgifter till både den boende och dennes entreprenör. Information skall anslås på egen och intilliggande portars anslagstavla minst 2 veckor i förväg.

Anlitade företag som utför renoveringar får utföra arbete som kan störa endast under vardagar mellan 8.00-16.00. Under dessa tider kan nödvändiga bilningar och borrningar utföras. Inget arbete får ske under helger och helgdagar.

Inför alla störande arbeten som kan påverka lokalhyresgäster i föreningen måste den boende samråda med lokalhyresgästen och anpassa sig så man minimerar störningar i deras verksamhet.

Vid vattenavstängning måste samtliga som drabbas informeras minst tre vardagar innan avstängningen. Avstängning av vatten får endast utföras av fastighetsskötaren.

Vid bilning och slipning i badrum, eller vid bredspackling av väggar, ska frånluftsdonen sättas igen. Detta förhindrar att byggdamm sprids i hela byggnaden.

Byggmaterial och avfall får ej förvaras i trapphuset.

Byggavfall och färg får ej slängas i återvinningsrummet.

Trapphusen och hissarna skall städas dagligen vid nedsmutsning. Vid större arbeten och då hissen används mycket, ska den täckas med masonitskivor eller skyddspapp invändigt, liksom golv i trapphuset, som används.

Storsäckar får endast placeras ut efter godkänt tillstånd från Polisen. Använd blanketten "Ansökan tillstånd ordningslagen"

Säckarna ska placeras så att de inte hindrar framkomlighet till portar samt lämnar tillträde till balkonger och terrasser. De ska placeras på ett sådant sätt att brand i storsäcken inte kan sprida sig till byggnaden. Säckarna ska vara försedda med stängning och hämtas senast inför varje veckoslut och helgdag.

 

Hantverkarformuläret hantverkarformuläret 14 bör användas när man som privatperson beställer arbeten i sin lägenhet av hantverkare.

 

Vid badrumsrenoveringar ska entreprenörer vara behöriga och utföra arbetet enligt aktuell utgåva av:

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BKR

GVKs branschregler angående Säkra Våtrum

Måleribranschens våtrumskontroll, MVK

Säker vatteninstallation, VVS-företagens branschregler

Kontroll av behörigheten ska göras på respektive bransch hemsida.

Vid badrumsrenovering ska befintlig avloppsinstallation inklusive golvbrunn ersättas av nya fram till stam. Storlek eller placering på slitsen får inte ändras på något sätt. Avstängning av vattenstammar, samt avstängning till enskilda lägenheter, får bara utföras av fastighetsskötaren. Avstängningen meddelas genom ett anslag i porten minst 3 vardagar innan.

Blandare och kranar som installeras i kök och badrum ska vara typgodkända och klara av ett vattentryck på minst 7 bar. Anledningen till detta krav är att det finns undermåliga blandare på marknaden. Det orsakar stora problem med svängande temperatur på varmvattnet och ökar risken för vattenskador.


Ventilation För byte av spiskåpa ska tillstånd från tekniska förvaltaren inhämtas. Vårt ventilationssystem bygger på att vi har balans mellan utsug från respektive lägenhet och endast vissa modeller av kåpor kan ersätta dem vi har idag. Kökskåpor med motorfläktar eller motorfläktar i badrum får inte installeras då dessa trycker ut luft i kanalsystemet med påföljd att er begagnade luft hamnar hos grannarna. Bärande väggar får inte påverkas. Bostadsrättsinnehavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Styrelsen har rätt att besiktiga utfört arbete.

 

Tips om fläktar från sajten Din byggare: inte bara att installera köksfläkt

Kök Det är absolut förbjudet att bygga för till- eller frånluftsventilerna. I de fall bostadsrättsinnehavaren väljer att installera en kolfilterfläkt får den inte anslutas till frånluftskanalen. Rådgör med vår tekniska förvaltare om typgodkända köksfläktar med självdrag och andra tekniska lösningar. I de fall föreningen upptäcker felaktiga installationer åligger det den boende att åtgärda detta på egen bekostnad.

 

Ytterdörr Alla lägenheter har utrustats med en säkerhetsdörr som inte får bytas ut mot någon annan dörr. Om säkerhetsdörren skadats och måste bytas måste ägaren först kontakta förvaltaren för rådgivning.

 

Balkonger/terrasser För att bevara funktionen i putsen och dess infärgning får inga ingrepp göras i fasaden utan föreningens godkännande. Boende som orsakat skada på fasaden får själv stå för kostnaden för att återställa den.

All utomhusinstallation av el måste göras av behörig personal med erforderlig kompetens.

Alla vägginfästningar för armatur och infravärme på fasaden kräver styrelsens tillstånd.

Det är inte tillåtet att måla balkongsidor, räcke eller dylikt. Vid ommålning av trädetaljer och paneler skall färgkulören nr NCS 1502 Y50R användas. För betongen i golv och tak är det vit betongfärg som gäller.

All form av infästning i betonggolvet och väggarna med inborrade bultfästen, expandrar eller dylikt är förbjuden.

Brunnar, terrassbrunnar och hängrännor måste alltid vara synliga samt åtkomliga för rensning och får inte byggas för.

 

Trall/balkonggolv Det är inte tillåtet att lägga klinkers eller keramiska plattor på balkongerna/terrasserna. Det är tillåtet att lägga trall förutsatt att överkant på balkongräcket är minst 110 cm över det färdiga trallgolvet. Trallen får inte fästas i byggnaden på något sätt, varken i balkongplatta, balkongfront, fasad eller liknande.

 

Läs även:

Reparationer o underhållsarbeten, Vem ansvarar för vad i din bostadsrättslägenhet (pdf) 

Krav vid ombyggnad av badrum

 

Rättigheter och skyldigheter Föreningen har ansvar för gemensamma utrymmen, tak och ytterväggar. Föreningen har också ansvarar för stamledningar för vatten, avlopp, el, värme, tv-ledningar och telefonledningar som leder till lägenheterna.

Föreningen svarar för underhåll av utsidan av fönster samt målning av ytterdörrens utsida, radiatorer med ventiler, fram till punkt för genombrott till bostadsyta för stamledningar för vatten och avlopp samt ventilationssystem, och el t.o.m elcentral i bostad. Man kan säga att föreningens ansvar normalt slutar vid väggar, golv och tak till lägenheten.

Bostadsrättsinnehavaren har ansvar för att på egen bekostnad hålla lägenhetens inre och tillhörande utrymmen i gott skick. Lagtexten säger dessutom: 26 §. Bostadsrättsinnehavaren svarar för reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll, eller av annan som han inrymt i lägenheten, eller som där utför arbete för hans räkning.

Oberoende av vållande svarar dock bostadsrättshavaren för reparation av vattenskada, förorsakad av hans inventarier. Behörighet och tillstånd krävs för att utföra ett flertal arbeten. Vi vill understryka att el- och VVS-arbeten alltid måste göras av behörig person.

Också när det gäller utförandet av tätskikt i bad- och duschrum kräver idag försäkringsbolagen att arbetet har utförts av någon med PER-behörighet (Plattsättnings Entreprenörers Riksförbund). Det innebär att även uppsättning av krokar, speglar mm ska utföras så att tätskiktet behålls intakt.

Förutom försäkringsbolagens krav finns ansvaret mot grannar och risken för att åsamka föreningens gemensamma egendom skada. Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd från styrelsen. Som väsentlig räknas alltid förändring som kräver bygglov, bygganmälan eller innebär ändring/påverkan på ledningar för vatten, avlopp, värme eller ventilation. Se ansökningsblankett

 

Borrning Borrning i väggarna i vår byggnad kan vara mycket störande för grannarna. Det är därför viktigt att ni använder en bra borr så att borrandet tar så lite tid som möjligt, antingenborrhammare eller möjligtvis slagborrmaskin av god kvalitet. För detta ändamål har föreningen införskaffat åtta stycken borrmaskiner, en för varje trapphus. Se information under “Borrmaskiner


Tätningslister till fönster För att klara bredden mellan fönstren behövs en tätningslist med måtten 10x9 mm. Dessa finns att köpa på TOOLS Grönmarks, Hudiksvallsgatan 4 vid Vanadisplan. Går också att beställa via nätet hos Leif Arvidsson AB. Förpackningarna innehåller 160 meter list.

 

Broschyr från kvarterets tillkomst med bl a skisser på lägenhetstyper

 

Stockholm i februari 2016 (uppdaterad 170621)

Styrelsen för Fatbursstranden 1 i samråd med Einar Mattsson AB

Dokument

sakra-vatrum-2016-1.pdf 2016-02-12
Anmälan om renovering-2.0.pdf 2017-08-22