!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Störningar

 

Störande grannar?

Den som väljer att bo i stan utsätts för olika typer av ljud i princip dygnet runt. Dygnsrytmen är olika beroende på arbetstider m m. Vi är olika känsliga för störningar vid olika perioder i livet.

• kontakta grannen och informera om att du blir störd.

• hjälper inte detta kontakta styrelsen via mejl eller brev.

Vid upprepade störningar notera tidpunkt.

 

Vid störning från någon av våra lokalhyresgäster i bottenvåningen skall man alltid kontakta styrelsen, via mejl eller brev.

Ingen boende skall ta direktkontakt med våra lokalhyresgäster, dessa ärenden sköts av styrelsen.

 

Konsekvenser

Vi har följande att ta hänsyn till enligt Bostadsrättslag 7 kap

“9 § När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.

Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.

Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.”

Allvarliga eller upprepade brott mot lag, stadgar eller regler kan leda till förverkande och man kan därmed bli av med nyttjanderätten till sin bostad.

 

Styrelsen 170621